Turizmus-vendéglátás BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A Turizmus-vendéglátás szak nem véletlenül az egyik legnépszerűbb szak hazánk felsőoktatási intézményeiben. Változatos, komplex, élményekkel, kihívásokkal és lehetőségekkel teli szakmát választ, aki erre az alapképzés szakra jelentkezik.

A Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közel egy évtizede indítjuk el minden évben alapszakunkat.

2018 szeptemberétől hallgatóink a szakot duális képzési formában  is elvégezhetik.

Színvonalas képzésünket ajánljuk mindazok figyelmébe, akik szeretnék elsajátítani a turizmus szakma hazai és nemzetközi elméletét és gyakorlatát.  A számos részterület megismerése mellett hangsúlyt fektetünk a rendszerben való gondolkodás képességének megtanítására, a gyakorlatban is hasznosítható, naprakész szakmai ismeretek átadására. Széleskörű szakmai kapcsolatrendszerünk biztosítja, hogy hallgatóink gyakorlatorientált képzésben vehessenek részt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén hallgatóinknak lehetősége van nemzetközi gyakorlat megszerzésére és tanulmányaik egy részének külföldi részképzésben való megszerzésére, így nemzetközi környezetben is versenyképes diplomával és tudással rendelkeznek.

Célunk olyan közgazdászok képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, a legújabb módszerekkel elemzik a piacot, értik annak folyamatait és összefüggéseit, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban, mester (MA) szakon történő folytatására.

Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna
egyetemi docens, mb. szakvezető

 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
Szakirányok: animáció szervező menedzser és  konferencia-szervező menedzser
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév. levelezőn: 250.000 Ft/félév)
A képzési idő: 7 félév (a 2020/21-es tanévtől 8 félév)

 

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretek:

 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek,
 • matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati   gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök,
 • társadalomtudományi alapismeretek,
 • EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia.
 • Szakmai törzsanyag: a turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz, a turizmus vagy a vendéglátás ismeretköreihez kapcsolódnak.

A turizmus vendéglátás szakon végzett hallgatók szakképzettségüket elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusoknál történő elhelyezkedés során hasznosíthatják:

 • szálláshelyeken a front office (recepció, porta), a house keeping, a vendéglátás, a rendezvényszervezés, az értékesítés- és marketing, valamint a gazdálkodáshoz, adminisztrációhoz kapcsolódó munkaterületeken, akár középvezetői munkakörökben is
 • konferencia és rendezvényszervezőként
 • utazásszervezők és utazási irodák munkatársaként, vezetőjeként
 • vendéglátó egység munkatársaként, menedzsereként
 • fürdőlétesítmények (gyógy-, wellness- és élményfürdők) munkatársaként
 • kulturális- és sportlétesítmények rendezvényszervező-, vagy marketingért felelős munkatársaként, menedzsereként
 • természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok turisztikai szakértőjeként, programszervezőjeként
 • a helyi-, térségi- és állami turizmus irányításban változatos munkakörökben
 • önkormányzatok turisztikai referenseként
 • desztinációmenedzsment (TDM) szervezet munkatársaként
 • pályázatírással, kutatással foglalkozó vállalkozások és szervezetek munkatársaként
 • saját turisztikai/szabadidős vállalkozás vezetőjeként.

Már az alapképzés során figyelmet fordítunk a Turizmus-vendéglátás alapképzési szak hallgatói közül azokra, akik az elméleti alapokkal, a kapcsolódó kutatásokkal és tudományos kérdésekkel intenzívebben kívánnak foglalkozni. Ők azok, akik mesterképzési szakaink, majd doktori képzéseink bázisát képezik. Szakirányú továbbképzéseink szintén fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálnak önnek, vagy akár új szakképzettség megszerzésére szolgálhatnak. Karunk ebben is számos piacképes, gyakorlatorientált, a szakterülethez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódót is meghirdet.

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Ellátásilánc-menedzsment, Turizmus és Marketing Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: (28) 522-000/2061
Fax: (28) 522-040
E-mail: molnar.csilla@szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2019/2020 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT

 

Képzési hely: