Osztatlan Tanári szak - Agrármérnöktanár

Kedves leendő Hallgatónk!

Az agrár szaktanárképzés hatvan éves múltra tekint vissza. Az egyetem jogelődje (MAE) 1950-ben indította el a szaktanárok pedagógiai felkészítését. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a bolognai rendszerhez igazodva 2010. szeptemberében indította el az Agrár-mérnöktanár diplomát adó képzést. Szeretnénk az Ön minél alaposabb tájékozódásához hozzájárulni, s egyben ajánlani is képzésünket, amennyiben: érdeklődik a pedagóguspálya iránt, s gazdagítani kívánja, társadalomtudományi, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ismereteit.

Ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik

 • a jövőben szerepet kívánnak vállalni a fiatal szakemberek elméleti és gyakorlati képzésében,
 • szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a moduláris és a kompetencia alapú szakmai képzés kérdéseiről,
 • meg kívánják ismerni a nevelés és az oktatás új, aktív tanulást támogató módszereit, oktatásszervezési formáit,
 • érdeklődnek a felnőttképzés, a távoktatás, az e-learning pedagógiai, andragógiai kérdései iránt.

Ajánljuk ezt a képzést Önnek,

 • ha komolyan érdekli a jövő nemzedékének a sorsa,
 • ha elég erőt érez magában, hogy aktívan bekapcsolódjon az elmaradott régiók felzárkóztatásába,
 • ha rendelkezik empátiával, s készségesen felvállalja a jövő nemzedékének nevelését.

Ajánljuk a képzést

 • a korábban főiskolai végzettséget szerzett műszaki-, mérnöktanároknak, az egyetemi végzettséget szerzett agrármérnököknek, mezőgazdasági gépészmérnököknek a végzettségi szint növelése, vagy a szakterületi ismereteik megújítása céljából,
 • azoknak akik, BSc szintű szakmai tanulmányaik után bővíteni kívánják szakmai ismereteiket és új ismereteket kívánnak szerezni a pedagógia tudományának területén.

Dr. Khademi-Vidra Anikó
egyetemi docens, szakvezető

 

Agrármérnöktanár osztatlan tanári mesterképzési szak:

Szakképzettség:

 • okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdaság)
 • okleveles sgrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész)

Szakirányok: mezőgazdaság;mezőgazdasági gépészeti
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési helyszín
: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (300.000 Ft/félév)
Képzési idő: 10 félév

 

Az agrármérnöktanár szak képzési célja:

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására, képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad, hogy tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén.

 

Az agrármérnöktanár képzés általános jellemzői

A képzés ideje 10 (8+2) félév. A nyolc félév teljesítése után az okleveles agrármérnöktanár szakképzettség megszerzéséhez szükséges 2 féléves összefüggő szakmai gyakorlat (50 kredit) teljesítése valamely közoktatási, felnőttképzési, szakképzési intézményben történik. A képzés szakterületi és tanári felkészítésből áll. A 10 félév során a szakterületi képzésben 185 kredit szerezhető, ami a szakterületi BSc képzés kredit-értékének közel 90 százalékát teszi ki. A szakmai alapszaki végzettség megszerzéséhez a hiányzó kreditek posztgraduális képzésben további két félév alatt megszerezhetők. A képzésben a szakterületi felkészítés a SZIE-n már akkreditált és működő alapszakokhoz igazodva történik. A választható szakirányok: mezőgazdaság szakirány, illetve mezőgazdasági gépész szakirány.

A tanári felkészítés kredit-értéke 100 kredit.

Az agrármérnöktanár szak master szintű, egyetemi pedagógiai (MEd) végzettséget ad. A megszerzett oklevél birtokában a végzett az agrár szakterület szakmai orientációs elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyainak oktatására, továbbá szakközépiskolában vagy szakiskolában az OKJ szakképzésben az adott szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó, szakmai elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyainak oktatására válik jogosulttá.

A képzés során megszerzendő kreditek száma és megoszlása 300 kredit, melyből:

 • 185 kredit szakterületi képzés
 • 100 kredit tanári felkészítés
 • 15 kredit szabadon választható tárgyak

 

Egy volt hallgató véleménye:

„Másodéves koromban hallottam a tanárképző szakról, és már a felvételi is izgalmas volt. Olyan teszteket kellett kitölteni, melyek önmagukban is kihívást jelentettek, kíváncsi voltam, hogy mit tudok! Vonzó volt, hogy az ötéves egyetemi képzés alatt két diplomát tudok szerezni, a több lábon állás lehetősége már akkoriban is vonzó volt. Aztán angolt tanítottam egy általános iskolában, ahol a felvételinél kérdezték, hogy van-e legalább mérnöktanár diplomám? Akkor már volt. A tanárképzős tárgyak színesítették a tantárgyak palettáját, így lett igazán egyetemi a képzés, hiszen itt oktatásszervezéstől a neveléstanig, pszichológiától a kommunikációig sok mindennel megismerkedhettünk. A legnagyobb kaland pedig a hospitálás és a szakközépiskolai vizsgatanítás volt. Az egyetem oktatójaként a megszerzett ismeretek jelentős segítséget nyújtanak a mindennapi egyetemi munkámban, de a terepgyakorlatok és a terepi kutatások végzése során is.”

Dr. Centeri Csaba
egyetemi docens, talajvédelmi szakértő, mérnöktanár
SZIE MKK KTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság és társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/3639
E-mail: khademi.vidra.aniko@szie.hu

 

A szak mintatanterve 2013/2014 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: