Gyorsmenü

Közgazdasági és Módszertani Intézet

Tisztelt Látogató!

Társadalomtudományi Kar szerkezeti átalakításának részeként. A KMI jogelőd szervezeti egységei a Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet, a Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézet, a Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet, valamint a TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet voltak.

A KMI oktatási profilja sokszínű, igazodik a különböző képzések alapozó jellegű kurzusainak témaköreihez. A hallgatóknak – mielőtt elmélyülnének a választott szakjuk szerinti speciális ismeretek elsajátításában – el kell sajátítaniuk azokat az alapozó ismereteket, amelyekre a későbbiekben majd építkezhetnek. Mivel a diákok eltérő képzési struktúrájú középiskolákból érkeznek hozzánk, Intézetünk feladata az is, hogy egységes szintre hozzuk fel azt a tudás- és ismeretanyagot, amivel egy gazdasági szakembernek napjainkban feltétlenül rendelkeznie kell. Ezek a területek a közgazdaságtan és az informatika alapjai. Ezt követően – ám továbbra is az alapozás keretei között – az ökonometriai, a gazdasági jog főbb területei (társasági és kötelmi jog, munkajog, pénzügyi és közigazgatási jog), a nemzetközi gazdaságtani és az európai uniós ismeretek, valamint az alkalmazott gazdasági informatika tárgykörei, mint például a vállalati információs rendszerekkel kapcsolatos ismeretek következnek, amely kurzusok szakmai felelőse szintén a KMI.

A nem szakspecifikus tantárgyak oktatásán túl a KMI közreműködik az egyes szakok számára szükséges, ágazati jellegű ismeretek oktatásban is. Ide sorolhatóak a regionális elemzések módszerei, a turisztikai adatbázisok kezelése, az idegenforgalmi jog, a birtokpolitika és az agrár-szakigazgatás területén meghirdetett kurzusaink.

A választható tantárgyak körében szintén az alkalmazott tudományterületek tárgykörei jelennek meg, amelyek közül a gazdaságtörténet, a gazdaságpolitika valamint a szabálysértési és gazdasági büntetőjogi ismeretek érdemel külön is említést.

Az alapszintű képzések mellett természetesen a mesterképzés tantárgyainak oktatásában is közreműködünk magyar és angol nyelven egyaránt, hiszen a haladó szintű közgazdaságtani, ökonometriai, jogi és informatikai kurzusok keretében is tudunk még újat, érdekeset, a Hallgatóink tanulmányai szempontjából hasznosat nyújtani. A mesterszakok közül Intézetünk felelős a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak működtetéséért.

Természetesen a már diplomát szerzett hallgatók szakmai továbbképzésében is közreműködik a KMI számos tantárgy oktatásával. Jelenleg a Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász és specialista szakirányú továbbképzési szak vezetése tartozik Intézetünkhöz. De ne feledkezzünk meg a doktorképzésről sem, ahol tantárgyfelelősi és témavezetői feladatokat is ellátunk magyar és angol nyelven egyaránt. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője 2001 és 2014 között Dr. Szűcs István professzor úr, Intézetünk korábbi igazgatója volt.

Az alapozó tantárgyakra fókuszáló intézeti tárgystruktúra azt az érdekes oktatási szerkezetet hozta magával, hogy a KMI a karok közötti átoktatási tevékenységben is igen intenzíven részt vesz, így a Gödöllői Campus társkarai mellett a Budai és a Szarvasi Tessedik Campuson és a külhoni képzés keretében Révkomáromban is találkozhatnak az Intézet munkatársaival.

Hallgatóink évről évre kiváló eredményeket tudnak felmutatni a Tudományos Diákköri Konferencia kari és országos rendezvényein egyaránt. Ugyanakkor a TDK mellett a szak- és diplomadolgozatok elkészítéséhez kapcsolódó konzulensi feladatok ellátásában is vannak még szabad kapacitásaink, így szeretettel várjuk a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését.

A KMI tudományos kutatási tevékenysége elsősorban az Intézeten belül működő kutatói közösségekhez, így a Közgazdaságtudományi és Módszertani, az Alkalmazott Informatikai, valamint a Tanulógazdaság – Innováció Kutatócsoporthoz kapcsolódnak. Ezek a kutatói közösségek az elmúlt években is számos, az OTKA, a TÁMOP, a NKFP, az IBM és az EU Horizon 2020 által támogatott kutatási projektekben vettek és vesznek részt a kapcsolódó tudományterületek igen széles spektrumán, a szervezeti innováció és tudástranszfer fejlesztése, a gazdasági hatékonyság növelése, a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás, valamint a földminőség, földérték és földhasználat változásai kérdésköreiben.

A feladatok terén tapasztalható sokszínűséget nem tudnánk fenntartani, ha az Intézetünk munkatársai nem lennének hasonlóan színes és sokoldalú egyéniségek. A szakmai ismeretek és a biztos tudományos háttér mellett szabadidejükben számos más, az oktatástól távol álló tevékenységgel is foglalkoznak. Ezzel is biztosítva, hogy az előadásainkon és gyakorlatainkon felkészült, naprakész ismeretekkel rendelkező oktatókkal találkozhasson munkák legfontosabb „alapanyaga”, a Hallgató.

Tisztelettel,
Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna
mb. intézeti igazgató, egyetemi docens

Intézeti igazgató: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna
Adminisztráció:  Bártfainé Vincze Zita
Email:  Bartfaine.Vincze.Zita@gtk.szie.hu
Honlap:
Cím:  SZIE GTK Közgazdasági és Módszertani Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/2020
Fax: 28/522-912