Pénzügy és számvitel BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A szak létrehozása nem előzmény nélküli a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. A kar az európai képzési rendszer átalakítását meghatározó u.n. Bolognai folyamat részeként átalakítja képzési struktúráját, biztosítva az átláthatóbb képzési szerkezet kialakítását, támaszkodva azon meglévő és működő elemekre is, amelyek megfelelő szakmai alapokkal rendelkeznek a Karon. Intézetünk rendelkezik az alapszak mindkét –(pénzügyi és számviteli) szakirány tekintetében képzési és kutatási tapasztalatokkal.. A pénzügy-számvitel alapszak előzménye több évtizedre vezet vissza. Az Üzleti Tudományok Intézet, illetve a jogelődje a Tanszék fennállása óta a kutatás előfeltétele volt az oktatás fejlődésének. Ennek eredményeként Intézetünknek megfelelő számú tudományos fokozattal rendelkező oktatója van. Emellett több tudományos fokozattal rendelkező, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró szakember (Állami Számvevőszék, kereskedelmi bankok) meghívott oktatóként járul hozzá a képzés színvonalának emeléséhez. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránt, kellő kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni az üzleti életben.

Dr. Zéman Zoltán
egyetemi tanár, szakvezető

 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
Szakirányok: pénzügy; számvitel
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév, levelezőn: 250.000 Ft/félév)
A képzési idő: 7 félév

 

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában (Pénzügy MsC. valamint Számvitel MsC.) történő folytatásához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök a következők:

  • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök
  • társadalomtudományi alapismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia
  • szakmai törzsanyag (pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá választható szakirányok (pénzügyi, számviteli) tárgyai amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek

Az alapszakon a 7. félévben összefüggő gyakorlati képzés - az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően - történik 30 kreditpont értékben. Alapdiploma (BA) megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapszakon végzettek alkalmasak:

  • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
  • önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
  • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére, számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére
  • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
  • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására.

 

Karrier

"A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara megalakulása óta figyelemreméltó fejlődésen ment keresztül. Ezt is mutatja, hogy új Bachelor of Arts (BA) szakok jelenhettek meg a hallgatóknak nyújtott kínálati palettán. Ezek közül is kiemelném –és ajánlom valamennyi érdeklődő és leendő hallgatónk számára - a Pénzügy és számviteli alapszakot. Az itt megszerezhető tudás és készségek elengedhetetlenek ma már azok számára, akik az üzleti világban képzelik el jövőjüket, és mind ehhez versenyképes ismereteket kívánnak szerezni."

Dr. Nagy Miklós
címzetes egyetemi docens, ügyvezető igazgató, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság és társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
2103 Gödöllő Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/2006
Fax: (28) 522-000/2141
E-mail: pszc.godollo@szie.hu

 

A szak mintatanterve 2019/2020 tanévtől (frissítve: 2019.09.04)

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: