Executive MBA szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2019. január 9.

Jelentkezési határidő: 2019. július 15.

A képzés teljes neve:

Magyar nyelvű Executive MBA szakközgazdász, Executive MBA menedzser

A képzés célja:

A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel ren­del­kez­nek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nem­zet­kö­zi gaz­da­ság­ban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek i­rá­nyí­tá­sá­ra. A program során a hallgatók a legújabb ismereteket elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ min­den­na­pi helyzeteit, valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó tár­sa­sá­gok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.

Információk a képzésről:

A képzési idő: 4 félév

A képzés felépítése:

A 4 féléves program az üzleti élet széles területét átfogó legfrissebb elméleti és gyakorlati ismereteket öleli fel. A harmadik félévben a hallgatók 4 szakirány közül választhatnak

  • Humánerőforrás menedzsment
  • Logisztikamenedzsment
  • Pénzügyi
  • Stratégia és vezetés

Az oktatásban kiemelt szerepet kap a szükséges alapozó tárgyak mellett a funkcionális területekhez tartozó elméleti és gya­kor­la­ti ismeretek oktatása, valamint a vezetői kompetenciák fejlesztése. A harmadik és negyedik félévben kerül sor a szakdolgozat el­ké­szí­té­sé­re, majd a záróvizsga letételére.

A képzés formája: A levelező formájú képzésben az oktatás második hétvégén, péntek délután (14.00 - 20.30) és szombat délelőtt (9.00 – 15.30) kerül meg­szer­ve­zés­re az egyetem gödöllői főépületében. (Gödöllő, Páter Károly u. 1.)

A képzés kimenete:

A program végén a hallgatók a Szent István Egyetem akkreditált MBA diplomáját kapják.

Az oklevelében szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése

  • Közgazdász (egyetemi vagy főiskolai) szakképzettséggel rendelkezők részére: Szakközgazdász Executive MBA szakon
  • Nem közgazdasági (egyetemi vagy főiskolai) szakképzettséggel rendelkezők esetén: Executive MBA szakirányú menedzser

A képzés ára: 290.000 Ft / szemeszter. A képzés árát a szemeszterek előtt kell befizetni.

Jelentkezés:

A jelentkezés feltétele

A képzésre minimum 2 év szakmai gyakorlattal és bármely államilag elismert egyetemi vagy főiskolai diplomával lehet je­lent­kez­ni. A programra történő felvételhez nyelvvizsga bizonyítvány a felvételhez nem szükséges, de a diploma kiadásának feltétele an­gol nyelvből legalább középfokú, C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A jelentkezéshez szükséges dokumentációk:

Diploma másolat(ok), nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata, jelentkezési lap, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

Sikeres felvétel esetén az eredeti diplomá(ka)t, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t a képzésre történő beiratkozáskor be kell mutatni! A felvételi kérelmek elbírálása a beadott dokumentumok figyelembevételével történik.

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Telefon: +36 28 522 930
Honlap: www.mba.szie.hu

Programigazgató: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba, E-mail: illes.b.csaba@gtk.szie.hu
Programmenedzser: Dr. Lencsés Enikő, E-mail: lencses.eniko@gtk.szie.hu

Képzési hely: