Gyorsmenü

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

FELHÍVÁS

a NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

2018/2019. tanévi pályázatára

 

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév időtartamára.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza

 

 1.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

               2.        Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.

               3.        A 2018/2019. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható.

4.        Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben, azaz a 2018/2019. tanév első félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is ezen ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben, azaz a 2018/2019. tanév második félévében folytatja.

5.         Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző, e) pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható; az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján azonban nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyer (az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként);

6.         Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

7.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatot a hallgatók a GTK Dékáni Titkárságára nyújthatják be egy példányban, 2018. július 2, hétfő 1600 óráig.

 

A Karon 3 fő nyerheti el az Ösztöndíjat a 2018/19 tanévre. A benyújtott pályázatokat rangsoroljuk és további ügyintézésre, 2018. július 16-ig megküldjük az Oktatási Ügyek Osztálya részére. Eredményhirdetésre 2018. augusztus legvégén kerül sor.