Gyorsmenü

MTA Posztdoktori Kutatói Program

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázati felhívást tesz közzé az MTA Posztdoktori Kutatói Programjában az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, egyetemi támogatott és Lendület-kutatócsoportokban (azaz az MTA-kutatóhálózat egészében), valamint magyarországi egyetemeken (a továbbiakban együtt: befogadó kutatóhelyeken) posztdoktori támogatás elnyerésére 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás keretében magyarországi és külföldi kutatók számára.

A pályázat célja, hogy az MTA kutatóhálózatában és a hazai egyetemeken, a legjobb hazai tudományos műhelyekben lehetőséget biztosítson a tudományos fokozatot szerzett kiváló fiatal kutatók számára kutatómunka végzésére; támogassa a kutatói mobilitást, külföldi kutatóknak a hazai kutatásokba való bevonását, segítse a külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a legszínvonalasabb hazai kutatóhelyek munkájába.

A pályázati támogatásban részesíthetők köre

A Magyar Tudományos Akadémia posztdoktori támogatását olyan magyarországi vagy külföldi kutatók kaphatják, akik e pályázat keretében való foglalkoztatásuk kezdetekor nem töltik be a 35. életévüket, tudományos fokozattal (PhD- vagy DLA-fokozat) és kutatási tapasztalattal rendelkeznek, valamint nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel.

Támogatás csak olyan kutatóknak ítélhető oda, akik doktori oklevelének keltezése 2009. január 1. és 2014. június 30. közötti. Amennyiben a pályázat benyújtásának határidejéig még nem került sor a doktori oklevél átadására, a pályázathoz az egyetemi doktori tanács fokozatot odaítélő határozatát kell csatolni.

Nem támogathatók azok a pályázók, akik a pályázat meghirdetésekor a befogadó kutatóhelyen határozatlan idejű munkaviszonyban vagy a befogadó kutatóhellyel 2014. december 31. után lejáró határozott időre szóló munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak.

A posztdoktori támogatással végezhető tevékenység feltételrendszere

A posztdoktor-jelöltre vonatkozó feltételek

A posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival, kutatóintézeteivel - támogatott egyetemi kutatócsoport és Lendület kutatócsoport, továbbá minden egyéb egyetemi befogadó kutatóhely esetén az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával - létesített, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető a 2014. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban. Részmunkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy más típusú alkalmazást a pályázat nem támogat.

A posztdoktori foglalkoztatás ideje alatt a posztdoktor kutatónak más, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljes munkaidő 20%-át meghaladó munkaidőre létesített, munkavégzésre irányuló jogviszonya nem lehet (a befogadó kutatóhelyen kívüli intézményben sem).

Az akadémiai támogatást elnyert posztdoktor a támogatás ideje alatt semmilyen más posztdoktori vagy egyéb ösztöndíjat, vagy három hónapot meghaladó támogatást nem kaphat. A pályázónak a pályázat benyújtásakor - a pályázati űrlapon - nyilatkoznia kell arról, hogy nem részesül más pályázati úton szerzett posztdoktori kutatási támogatásban az akadémiai posztdoktori foglalkoztatás ideje alatt. Amennyiben a pályázó egyszerre több pályázatot is benyújtott és többféle támogatás igénybevételére is lehetősége van, döntenie kell, hogy melyiket választja. A pályázó köteles tájékoztatni az MTA elnökét arról, ha más posztdoktori pályázati támogatást nyert el. Ebben az esetben az MTA posztdoktori kutatói támogatás megszűnik. Az Akadémia akkor is megszünteti az MTA posztdoktori kutatói támogatást, ha egyéb hiteles forrásból szerez tudomást további posztdoktori pályázat elnyeréséről. Az akadémiai posztdoktori támogatás 4 hónapot meghaladó halasztású megkezdésére vagy csökkentett idejű felhasználására nincs lehetőség.

A támogatott posztdoktor és a befogadó kutatócsoport-vezető a posztdoktori foglalkoztatás lejártát követő 2 hónapon belül közös kutatási jelentést és kommunikációs összefoglalót készít.

A posztdoktor a támogatási időszakban elért eredményeket közlő tudományos publikációiban affiliációként szerepelteti a befogadó intézményt (nem MTA-kutatóhálózatban nyertes egyetemi posztdoktor - az egyetem mellett az MTA Posztdoktori Kutatói Programot is).

A nyertes kutatókkal szemben támasztott elvárás, hogy a posztdoktori időszak végéig nemzetközi folyóiratban publikálható tudományos eredményeket érjenek el, a támogatott kutatási témában a témavezető kutató szakmai hozzájárulásával nemzetközileg meghirdetett pályázatot nyújtsanak be Magyarországon megvalósítandó tudományos projektre, illetve - tudományterülettől függően - kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel együttműködést alakítsanak ki eredményeik hasznosítására.

Az MTA esélyegyenlőségi programja értelmében gyermekenként 2 évnyi korhatárkedvezmény adható mind az életkor, mind a tudományos fokozat megszerzésének határidejét illetően. A pályázat beadása előtt a posztdoktor pályázónak a befogadó intézménynél hitelesen igazolnia kell e körülményeit.

A témavezető kutatóra és a befogadó intézményre vonatkozó feltételek

A témavezető kutatóval szemben támasztott elvárás, hogy kutatócsoportja - a befogadó intézménnyel együttműködésben - megfelelő kutatási körülményeket biztosítson a posztdoktor számára, beleértve a kutatás dologi költségeit. Ehhez a kutatások időtartamára a kutatások egyéb költségeit fedező kutatási támogatással (pl. OTKA, ERC, MTA kutatási támogatás) kell rendelkeznie.

A befogadó intézmény (akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, egyetemek esetén ugyancsak az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája) a nem magyar állampolgár pályázók esetében vállalja, hogy a támogatásban részesített posztdoktor magyarországi beutazásához és tartózkodásához adminisztrációs segítséget nyújt.

A posztdoktorként történő foglalkoztatás alapvető szabályait a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.

A jelen pályázat szerint nyertes posztdoktor nevét, a befogadó intézet nevét, a befogadó témavezető kutató nevét, a tudományos kutatómunka címét és a jelentés összefoglalóját az MTA nyilvánosságra hozza.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázó posztdoktor-jelölt benyújtandó pályázatát a befogadó kutatóhely témavezető kutatójával együttműködésben készíti el, és azt a témavezető kutató nyújtja be.

A pályázat részei:

1. a pályázó posztdoktor kutató főbb adatai a pályázati webfelület adatlapján;

2. a pályázó posztdoktor jelölt szakmai önéletrajza;

3. a doktori fokozat (PhD vagy DLA) megszerzéséről szóló oklevél másolata PDF-formátumban feltöltve;

Nem Magyarországon szerzett tudományos fokozat esetén a pályázáshoz nem szükséges a honosítás. A támogatás elnyerése esetén azonban akadémiai költségvetési szervnél tudományos munkakörben történő foglalkoztatáshoz le kell folytatni a tudományos fokozatok elfogadásának egyszerűsített eljárását az MTA előírása szerint.

4. a témavezető kutató rövid szakmai életrajza, az elmúlt öt évben elért eredményeinek rövid leírása, öt legfontosabb publikációjának megadása, kutatási szerződéseinek (az összegek megjelölésével történő) megnevezése, a posztdoktor kutató kutatásainak támogatására fordítható összeg megadásával. Meg kell adnia továbbá publikációs listájának elektronikus adatbázisban, preferáltan az MTMT-ben való elérhetőségét;

5. a kutatási koncepció összefoglalója (terjedelem: kb. 1500 karakter);

6. a kutatási téma részletes leírása (terjedelem: kb. 8000 karakter);

7. a témavezető kutató ajánlása (terjedelem: legfeljebb egy oldal), amely tartalmazza röviden a tervezett kutatás jelentőségének bemutatását, továbbá a kutató alkalmazásának várható hatását;

8. Az MTA kutatóhálózatába történő pályázás esetén a befogadó intézmény vezetőjének (a kutatóközpont főigazgatója, a kutatóintézet igazgatója, az egyetemen működő akadémiai támogatott, vagy Lendület-kutatócsoport vezetője) nyilatkozata a kutatási téma befogadásáról (a mellékelt űrlapon); nem MTA-kutatóhálózatba történő egyetemi pályázás esetén az egyetemi szabályzatban meghatározott vezető nyilatkozata a kutatási téma befogadásáról.

Az egyetemen működő kutatócsoportok esetében nyilatkozatra nincs szükség, ha a témavezető kutató támogatott vagy Lendület kutatócsoport vezetője, illetve az egyetemi szabályzatban meghatározott vezető.

A pályázatot magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Angolul akkor kötelező beadni a pályázatot, ha a pályázó posztdoktor kutató nem magyar állampolgár és anyanyelve nem magyar.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázat minden része hiánytalanul fel van töltve a posztdoktori elektronikus pályázati rendszerben (https://palyazat.mta.hu/postdoc/), továbbá egy példányban - a szükséges aláírásokkal ellátva - postai úton is megérkezik. A postán és elektronikusan feltöltött pályázati anyagoknak teljes egészében meg kell egyezniük. A formai ellenőrzés a pályázati jogosultságra, a beadási határidő betartására, az előírt aláírások, valamint a kötelező pályázati elemek meglétére, illetve űrlapok hiánytalan kitöltésére, illetve a terjedelmi korlátok betartására vonatkozik. Az űrlapokon minden rovat kitöltendő. Az 5-6. pontban szereplő dokumentumokon szerepelnie kell a pályázó posztdoktor kutató és a témavezető kutató eredeti aláírásának is. A pályázat formai érvényességéről és befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály e-mailben befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak 2014. február 17-ig. Hiánypótlás csak a kitöltési hibák javítására adható, erre a kiértesítéstől számított 3 munkanap áll rendelkezésre.

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, dokumentumokkal alátámasztott észrevételt tehet az MTA Titkárságának Kutatóintézeti Főosztályán. Az észrevételt e-mailben (a postdoc@titkarsag.mta.hu címre) kell benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító megjelölésével. Az MTA Titkársága ezt 3 munkanapon belül elbírálja, és döntéséről értesíti az észrevétel benyújtóját. A pályázat elutasításáról szóló döntéssel szemben tartalmi jogorvoslatnak helye nincsen. A támogatás fedezetéül szolgáló keretet az MTA Titkársága a befogadó intézménnyel kötendő szerződés szerint biztosítja.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat legkésőbb 2014. január 30-án 12.00 óráig (közép-európai idő szerint) elektronikusan lehet benyújtani az MTA honlapjáról is elérhető https://palyazat.mta.hu/postdoc/ elektronikus pályázati rendszeren keresztül. Az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókról a pályázati webfelületen található útmutatóban kaphatnak felvilágosítást. A pályázóknak előzetesen nevük és e-mail címük megadásával jelentkezniük kell a postdoc@titkarsag.mta.hu e-mail címre küldött levélben, melynek alapján értesítjük az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókról. A pályázatot postára adni legkésőbb a beadási határidő napján kell az MTA elnökének címezve:

MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf. 1000

Támogatási feltételek

A posztdoktor kutató havi bruttó 300 000 Ft támogatásban részesül 2014. szeptember 1-jétől 24 hónap időtartamra a befogadó akadémiai intézménnyel kötött szerződés alapján.

A pályázó a pályázati űrlapon feltüntethető igénye szerint utazási és lakhatási támogatásban részesülhet összesen legfeljebb évi 600 000 Ft összegben. Az utazási és lakhatási támogatás külföldi állampolgárok esetén Magyarországra való utazásra, minden pályázóra vonatkozóan pedig helyi, illetve helyközi közlekedésre vagy szállásköltség biztosítására fordítható. Az utazási és lakhatási költség igénylését a pályázati űrlap megfelelő rovatában indokolni kell. Konferencia-részvételre, konferenciára való utazásra és egyéb ehhez hasonló célra ez a támogatás nem vehető igénybe.

A pályázat tartalmi elbírálása

Az MTA elnöke által felállított bíráló bizottság a pályázatokat három kategóriába (feltétlenül támogatandó, esetleg támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azon belül rangsorolja, az alábbi kritériumok alapján:

1) a kutatásvezető eddigi eredményei, a kutatás feltételeinek megléte,

2) a kutatásvezető és a posztdoktor közösen összeállított konkrét kutatási munkaterve,

3) az együttműködéstől várható tudományos eredmény jelentősége,

4) a posztdoktor eddig elért eredményei.

A bíráló bizottság szükség esetén külső szakértő véleményét is kikérheti.

A feltétlenül támogatandó pályázatok összes pályázati támogatása nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. A döntést a bírálóbizottsági rangsor ismeretében az MTA elnöke hozza meg.

Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2014. április 8. A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA a döntést követő 10 munkanapon belül levélben értesíti, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (http://www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét, a pályázatuk témáját és támogatásuk összegét.

A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem támogatható az a pályázat, amely

  • megvalósítása, illetve megvalósításának módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

  • a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy a pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
  • egy korábbi támogatás felhasználása neki felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
  • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van;
  • a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy megtett nyilatkozatát visszavonja.

További információ

MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály, postdoc@titkarsag.mta.hu; telefon: +36 1 411-6258.