Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.

A képzés teljes neve:

Turizmus- és utazásjogi szakközgazdász (A) Turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja a turizmus állami, önkormányzati és szakmai intézményrendszerét, a szereplők tevékenységeit, együttműködésük szükségességét és lehetőségeit, valamint a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek képzése, akik elsajátított elméleti és gyakorlati, Európai uniós és hazai jogi ismereteik birtokában képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére illetve megoldására.

A képzés végső célja olyan ismeretek átadása, amelyek a turizmus állami/önkormányzati szabályalkotó, irányító és jogalkalmazó szintjén, a különféle turisztikai szolgáltatók, valamint a fogyasztóvédelem területén szükségesek.

A képzés iránti igény:

Az Európai Unióban az 1990-es évek eleje óta folyik a turizmus, azon belül is az utazás, a szervezett utazás és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatók és szolgáltatások közösségen belüli egységes jogi szabályozásának megvalósítása. Az új jogszabályok alapvetően nem a régiek módosításai, hanem a turizmusban bekövetkezett változásokat követő, azokat a jog oldaláról rendező, a jelenleg hatályos jogszabályoktól alapvetően eltérő jogfilozófia alapján megalkotott uniós jogszabályok.

Az utazási csomagokról és utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló 2015/2302/EU irányelv szerinti tagállami jogszabályokat a tagállamok – így hazánk is - 2018. július 1-től alkalmazni kötelesek. Az irányelv nemcsak új utazási fogalmakat vezet be, de új alapokra helyezi az utazásszervezők és utazásközvetítők tevékenységét és felelősségét is. Mindezt a hatályba lépés óta meghozott magyarországi és más tagállami bírósági ítéletek is igazolják, egyben további gyakorlati jogalkalmazási kérdéseket vetettek fel. A képzés segítséget nyújt az új jogszabályok értelmezésében és mindennapi alkalmazásában is. A Magyarországon 2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv szintén javarészt teljesen új jogi koncepció alapján szabályozza a polgári jogviszonyokat, így az új szabályok jelentős mértékben átalakítják az utazásszervezők és utazók, illetve utazásközvetítők jogi kapcsolatát, felelősségrendszerét is. 2018. január 1-én lépett hatályba az új polgári perrendtartás is, amely szintén teljesen új alapokra helyezte többek között az utazók peres, illetve peren kívüli igényérvényesítésének szabályait. A brit Thomas Cook utazásszervező 2019 őszén bekövetkezett váratlan csődje cunamiszerűen sodort el olyan jó nevű utazási irodákat, mint például a Neckermann, ami hosszú távú hatással van nem csak az irodák jogi működésére, de az utazási iroda – utazó kapcsolatára is. Végül – de nem utolsó sorban - a nemzetközi turizmust érintő módosításokat készít elő a Turizmus Világszervezete (UNWTO) is, amely közvetett hatással bírnak nem csak az utazókra, hanem a jogalkotókra és turisztikai szolgáltatókra is. Mindezek a példálózó jelleggel kiemelt, nagy horderejű jogi változások az eddigiektől gyökeresen eltérő gondolkodást, jogalkalmazást, konfliktuskezelést és megelőzést kívánnak a turizmus valamennyi szereplőjétől.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE-GTK Budapesti Képzési Hely 1135 Budapest, Szent László u. 59-61.

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező

Képzés kezdete: 2021. szeptember

Képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint

Finanszírozási forma: önköltséges

Önköltség: 250 000 Ft/félév (melyet a munkáltató átvállalhat) Részletfizetési kedvezmény kérhető!

Minimális indulólétszám:  15 fő

Maximális létszám: 30 fő

Szakvezető: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens

Vezető oktató: Dr. Salamon András ügyvéd, c. főiskolai docens, az International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA) és a Deutsche Gesellschaft für Reiserecht (DGfR) tagja,  a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki jogi tanácsadója

A részvétel feltétele: a képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

  1. SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett közgazdász (korábban üzemgazdász), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett okleveles közgazdász (korábban okleveles közgazda) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
  2. SZAKTANÁCSADÓ SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli (pl. jogi, bölcsészettudományi, műszaki stb.) alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

  1. SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON végzettek: Turizmus- és utazásjogi szakközgazdász
  2. SZAKTANÁCSADÓ SZAKON végzettek: Turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.

A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/turizmus-utazasjogi-szak)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a szakvezető nevére címzett levélben postai úton, vagy szkennelve elektronikus levélben eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK–RGVI Turizmus Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail: Molnar.Csilla@gtk.szie.hu

Csatolandó dokumentumok: az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került),

  • a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
    (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)
  • szakmai önéletrajz
  • számlakérési nyilatkozat

Regisztrációs díj: 4.000 Ft

Befizetés módja: A jelentkezési díjat a Szent István Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 bankszámlaszámára kérjük átutalni. A közlemény rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét, valamint a turizmus-szakirányú megjegyzést.

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Turizmus Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 000/1993
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/turizmus-utazasjog-szak

Kapcsolattartó: Dr. Molnár Csilla, Éder Zsófia

E-mail: turizmus.szakiranyu@gtk.szie.hu

Képzési hely: