Vidékbiztonsági szakirányító szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

A képzés teljes neve:

Vidékbiztonsági szakirányító szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Vidékbiztonsági szakirányító

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek:

 • a környezetükben vagy a különböző munkahelyek vezetői mellett a helyi szintű biztonsági (létbiztonsági, jogbiztonsági, közbiztonsági, rendvédelmi, vagyonvédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, információvédelmi) események, kihívások elleni védekezésre való felkészülés megtervezésére, megszervezésére,
 • a védekezési, a helyreállítási szakmai feladatokban való közreműködésre – együttműködésben az illetékes hatóságok képviselőivel,
 • a különböző biztonsági kihívásokra adekvát választ adni, vagy megoldást találni,
 • széleskörű biztonsági ismeretek, eljárások, módszerek és tanácsok megszerzésével, azoknak alkalmazásával munkahelyük (munkatársaik) és közvetlen környezetük jogkövető magatartásának erősítését, valamint az egyéni és a kollektív biztonságérzet fokozását elősegíteni, valamint
 • a vidék jogszabályszerű működésének biztosítására, védelmére, a fenyegetettség csökkentésére.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • A biztonságtudomány elméleti kérdéseit, jogi – szervezeti szabályozására vonatkozó fejlődés főbb vonásait.
 • A vidékvédelem nemzetközi jogi – szervezeti intézményeit.
 • A magyar vidékvédelem jogi – szervezeti intézményrendszer kialakulását és fejlődését.
 • Az EU közös vidékvédelmi, vidékbiztonsági politikáját.
 • A vidékvédelemmel, vidékbiztonsággal összefüggő intézményi hátteret.
 • A vidékfejlesztési ismeretek alapjait és a vidékpolitikai alapokat.
 • A törvényhozó hatalom vidékvédelmi, vidékbiztonsági tevékenységét.
 • A végrehajtó hatalom, a Kormány vidékvédelmi, vidékbiztonsági tevékenységét.
 • Az igazságszolgáltatási szervek vidékvédelmi, vidékbiztonsági tevékenységét.
 • A piacon megjelenő gazdálkodó egységek tevékenységének vidékvédelmi, biztonságvédelmi irányait.
 • A piacon megjelenő gazdálkodó egységek kívülálló harmadik személyek felé irányuló vidékbiztonsági tevékenységét és annak korlátait
 • A vidék biztonságát közvetlenül fenyegető természeti társadalmi, gazdasági, szociális jelenségeket.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Vidékbiztonsági szakirányitó szakirány megjelenik a mezőgazdasági termelés, termékfeldolgozás, a kereskedelem, a kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és infrastrukturális (szellemi) szolgáltatások területén. Munkahelyként a saját és társas vállalkozásokban, szövetkezetekben, pénzintézeteknél, biztosítótársaságoknál, önkormányzatoknál, Járási Hivataloknál, szaktanácsadó szervezeteknél, magánbiztonsági cégeknél, ahol a végzettek a fenti tevékenységeket alapvetően középszintű vezetői beosztásban képesek ellátni, és ahol a képzésen szerzett képességeket a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia és ahhoz kapcsolódó intézkedések megvalósítása során is lehet kamatoztatni. A Járási Hivatalok hivatali apparátusának jelentős része foglalkozik olyan vidékbiztonsági feladatokkal, amelyekhez a speciális szakismereteket a Vidékbiztonsági szakirányító továbbképzési szakon szerezhetőek meg.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE-GTK  2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1..
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 3 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2018. február
Képzés gyakorisága: félévenként kétszer 5 nap alkalommal kontaktórás foglalkozás
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 250 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám:  15 fő
Maximális létszám: 50 fő

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség,

Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/vidékbiztonsági szakirányító szak)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK–RGVI Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: szilagyi.tivadar@gtk.szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: A jelentkezési díjat a Szent István Egyetem, Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 bankszámlaszámra kérjük átutalni.

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 906, +36 28 522 000/2060,
E-mail: szilagyi.tivadar@gtk.szie.hu

Kapcsolattartó: Bese Mária ügyvivő szakértő,
Tel.:+36 28 522 906, +36 28 522 000/2060
E-mail: Bese.Maria@gtk.szie.hu

Szakvezető: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, tanszékvezető

Képzési hely: