Szakképzési mentortanár szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.

A képzés teljes neve:

Szakképzési mentortanár szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A szakképzési mentortanár szakirányú továbbképzési szakon végzett pedagógusok – a megszerzett oklevél birtokában – képesek legyenek a szakképzést folytató közoktatási intézményekben dolgozó pályakezdő tanárok munkájának segítésére, támogatására, illetve irányítására. A képzés során megszerzett interdiszciplináris ismereteik, valamint kialakult képességeik birtokában alkalmasakká váljanak a mentortanári tevékenység feladatrendszerének komplex áttekintésére, az egyes problémahelyzetek esetében alternatív megoldások keresésére, a kezdők pályaszocializációjának irányítására, a pedagógusi pálya iránti pozitív attitűdök kialakítására.

Ideális jelentkező:

A közoktatásban, elsősorban a szakképzés területén legalább öt éves gyakorlattal rendelkező tanár, aki szakmai és pedagógiai elhivatottságára alapozva fontosnak tartja a pályakezdő tanárok tevékenységének segítését, támogatását, munkájuk irányítását, pályaszocializációjuk erősítését.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Mind hazai, mind Európai Uniós viszonylatban egyre kiemelkedőbb jelentőséggel bír a szakképzés, a szakmai képzés fejlesztése, melyben kiemelt feladat jut az oktatóknak. A pályakezdő pedagógusok a közoktatás minden területén sajátos problémákkal kerülnek szembe. Különösen igaz ez a szakképzésre, ahol a tanulói összetétel jellegzetességeiből eredően más jellegű nehézségekkel is meg kell küzdeniük a kezdőknek, mint a közoktatás más területén. A szakképzés terén is nagyfokú igény mutatkozik tehát olyan mentortanárok tevékenysége iránt, akik segítséget nyújtanak a szakképzésben munkájukat kezdő fiatal pedagógusok számára abban, hogy szakmai szocializációjuk minél eredményesebb lehessen. A szakképző intézmények, a TISZK-ek részéről országos szinten jelentkezik igény arra, hogy a tapasztaltabb vezető tanárok egy továbbképzés keretében mentorokká válhassanak.

(A megszerzett végzettség várható fő hasznosítási területe a közoktatás, illetve annak szakképzési része (elsősorban az agrár, a műszaki, de ezen felül a jogi és igazgatási, valamint az egészségtudományi és gazdaságtudományi szakképzés terén is).

Főbb tanulmányi területek:

A mintatantervben szereplő tantárgyak

Alapismereti tárgyak (40 óra, 20 kredit):

 • Pályakezdő pedagógus a szakképzésben 
 • Mentori feladatok és mentori tanácsadás 
 • A mentori munka mentálhigiénés kérdései 
 • A reflektív gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a mentortanári munkában 
 • Iskolaszervezettan és oktatásjog

Szakmai törzsanyag tárgyai (56 óra, 28 kredit):

 • Az inkluzív nevelés elmélete és gyakorlata 
 • Mentori képességek 
 • A szakmatanulás módszertani sajátosságai
 • A korszerű oktatási stratégiák alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben
 • Tervezés, szervezés és értékelés a mentortanári munkában 
 • Koordináció és kapcsolattartás a mentortanári munkában 
 • A portfoliókészítés elmélete és gyakorlata

Differenciált szakanyag tárgyai (16 óra, 4 kredit):

 • A pedagógusi életpálya sajátosságai
 • IKT alkalmazás a szakmai képzésben 
 • Az óraelemzés szakmaspecifikus technikái 
 • Cigányok a mai magyar társadalomban és az iskolában

Gyakorlatok (8 óra, 4 kredit):

 • Szakképzési mentortanári gyakorlat

Záródolgozat (4 kredit)

Információk a képzésről:

Képzés helye: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar – SZIE GTK, 2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő (félév): 2 félév
Munkarend: levelező
Képzés gyakorisága: Kéthetente szombatonként (alkalmanként pénteken délután is), illetve – igény szerint – esetlegesen tömbösítve.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 16.
Finanszírozási forma: költségtérítéses
Min. létszám: 15 fő
Irányszám: 20 fő
Önköltség mértéke (Ft/félév): 95 ezer forint

Részvétel feltétele:

Tanári oklevél, valamint minimálisan öt éves, közoktatásban szerzett pedagógiai gyakorlat.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Szakképzési mentortanár

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2017. szeptemberi kezdéshez: 2017. augusztus 31.
A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lap, melyhez csatolandó a tanári oklevél másolata, illetve a minimálisan öt éves, közoktatási gyakorlatról szóló igazolás.
Csatolandó dokumentumok:oklevélmásolat, valamint a minimálisan öt éves, közoktatási gyakorlatról szóló igazolás
Jelentkezés díja: 4000 Ft
Befizetés módja:
átutalás

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Telefon: (28)522-000/3630
Fax: (28) 522-992
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakkepzesi-mentortanar-szak

Kapcsolattartó: Nagy Andrea tanszéki mérnök Email: S.Nagy.Andrea@gtk.szie.hu
Szakfelelős: Dr. Gombos Norbert egyetemi docens Email: Gombos.Norbert@gtk.szie.hu

Képzési hely: