Gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő) szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzési szak célja, olyan közvetítők (mediátorok) képzése, akik a gazdasági élet szereplői közötti párbeszéd folytatásában, valamint az érdekegyeztetési folyamatok irányításában kellő jártassággal és képességekkel rendelkeznek. Ismerik a gazdasági élet és az érdekegyeztetés rendszereit, intézményeit, aktuális kérdéseit, a munkaerő-piaci és foglalkoztatási tendenciákat, és ezek hatásait a kollektív szerződésekre, az érdekegyeztetést érintő jogharmonizációs feladatokat, a humánerőforrás menedzsment célját, funkcióit, a jogszabályokat, az érdekvitákban követendő eljárásokat és magatartásmintákat.

A képzés során megszerezhető ismeretek:

A közvetítői (mediátori) munka végzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztését a képzés teljes időtartamára (4 félév, 516 kontakt óra) vetített kompetenciaháló biztosítja, amely egyben a minőségbiztosítási rendszer alapeleme is. A gyakorlati órák magas aránya az egyéni és szakmai önismeret, a beavatkozási technikák és folyamatok szakértői támogatásának segítését szolgálja.

A képzés során az alábbi területeken szerzett ismeretek, készségek és a módszertanok gazdag tárháza alapozza meg a mediátori szakmai fejlődés további irányait:

 • Ön- és emberismeret
 • Személyiség- és csoportlélektani ismeretek és módszerek
 • Emberi erőforrás gazdálkodás
 • Mediáció
 • Etika és társadalmi felelősség
 • Kommunikációs ismeretek és készségek
 • Konfliktuskezelési ismeretek és készségek
 • Törvényi, jogszabályi ismeretek
 • Szakmai konferencia szereplés

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú továbbképzési szakon végzők képesek lesznek:

 • mediációs (közvetítői) eljárás lefolytatására, különösen a gazdasági, érdekegyeztetési és munkaügyi viták, fogyasztóvédelem területén. Felvételüket kérhetik a közvetítői névjegyzékbe. (2002.évi LV. tv. a közvetítői tevékenységről.)
 • facilitációs eljárás és tevékenység lefolytatására konfliktusokban, konfliktuskezelésre és feloldásra.

A jelentkezőtől elvárt személyes adottságok, készségek:

 • az adott alapképzésben szerzett, saját szakterülethez kötődő magas szintű alapismeretek,
 • pozitív hozzáállás és nyitottság az új konfliktuskezelési- és feloldási módok iránt,
 • fedhetetlen erkölcs és magas szintű morál, előítéletektől való mentesség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs- és kapcsolatteremtő képesség, objektivitás.
 • személyes felelősségvállalás, felelősségtudat,
 • érzelmi önkontroll,
 • önreflexióra való képesség,
 • önfejlesztési igény,
 • nyitottság,
 • stressz tűrés.

Az oklevél (diploma) megszerzéséhez szükséges feltételek:

 • A mintatantervben szereplő előírt számú és összetételű vizsgák teljesítése, kreditek (abszolutórium) megszerzése.
 • A képzésen belüli konferencia szereplések teljesítése.
 • Az előírt szigorlatok teljesítése (az intézményi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és a mintatanterv szerint).
 • Két külön álló bírálói vélemény alapján védésre javasolt szak/diplomadolgozat.
 • A záróvizsga követelmények sikeres teljesítése.

Információk a képzésről:

Képzés helye: Szent István Egyetem, Gödöllő.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2017. szeptember
Képzés gyakorisága: szemeszterenként összefüggő 2 oktatási hét (augusztus vége/szeptember eleje, január vége/február eleje időszak, 8.15-késő délutánig, gödöllői helyszínen) vizsgák szombati napokon, gödöllői helyszínen.
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 275.000 Ft/szemeszter, amely nem foglalja magában a diákigazolvány, és a nem SZIE-s jegyzetek árát. (A Karon az önköltséges képzéseknél, indokolt esetben részletfizetés vagy fizetési halasztás kérelmezhető.)
Minimális indulólétszám:  20 fő

A felvétel feltételei:

Mivel minden szakterületen egyre nagyobb igény jelentkezik a perelterelő és konfliktuskezelő technikák ismeretére, ezért a jelentkezés feltétele bármely képzési területhez tartozó alapképzésben (BA, BSc) szerzett fokozat és szakképzettség, egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte, valamint 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Friss diplomások, pályakezdők esetén elvárás a szervezeti környezetben, gyakornokként letöltött és igazolt minimum 240 órás munkatapasztalat.

A felvételi eljárás az előírt dokumentáció (diploma, nyelvvizsga bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány) benyújtásán kívül felvételi beszélgetést is tartalmaz. A képzésre történő felvételt a 237/2006 (XI. 27.) Korm. rend, a 10/2006 (IX. 25.) OKM rendelet, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra történő felvételről pedig a Kari Felvételi Szabályzat rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő)

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/gazdasagi-es-munkaugyi-mediator-kozvetito-szak)

Jelentkezés díja: 5000 Ft

Befizetés módja: A jelentkezés díját a Szent István Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 bankszámlaszámra kérünk átutalni. A közlemény rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét, valamint a 33O110638 számot

Elérhetőségeink:

Cím:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1

Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/gazdasagi-es-munkaugyi-mediator-kozvetito-szak

Szakfelelős: Gősi Imréné Dr., egyetemi docens

Kapcsolattartó: Visztenvelt Andrea, Telefon:+36 28-522-000 /1926, Email: Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu

Képzési hely:
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon mediator_szakiranyu_jellap_2017.doc94 KB